អាជីវកម្មបែបថ្មីផ្លាស់ប្ដូរទៅឌីជីថល ប្រើតែមួយជួយបានច្រើន ជាមួយ iOneCloud

កន្លងទៅនេះ មិនថាប្រទេសយើង មិនថាប្រទេសគេកំពុងជួបប្រទះលំបាកមួយគឺរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីវកម្មជាច្រើន ដោយតម្រូវឱ្យអាជីវកម្មទាំងនោះត្រូវចេះបត់បែនរកច្រកចេញ មានដំណោះស្រាយទើបអាចមានជីវិតរស់រាន ឆ្លងផុតស្ថានការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះ។ ត្បិតថាពេលនេះស្ថានភាពកូវីដ១៩បានស្រាកស្រាន្តហើយមែន ប៉ុន្តែមនុស្សឈានទៅចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកាន់តែច្រើន ហើយក្នុងនោះដំណើរប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាច្រើន បានផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិង ឌីជីថលខ្លាំងជាងមុន។

GET MORE DETAIL ABOUT

iOneCloud About Us

What to know us?